Pravidla

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Soutěž o podlahu zdarma“
A SOUHLAS S UŽITÍM PROJEVŮ OSOBNÍ POVAHY

1. Základní podmínky účasti v soutěži

1.1. Organizátorem a provozovatelem soutěže „Soutěž o podlahu zdarma. “ (dále též jen„soutěž“) je společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, spol. s r.o., se sídlem Škrobárenská 10, 617 00 Brno, IČO: 25327062, DIČ: CZ25327062, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v Brně, spisová značka C 25402 (dále jen „organizátor“).

1.2. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které si od organizátora nebo od partnera organizátora – osoby distribuující zboží organizátora (zpravidla tzv. „podlahář“, dále jen „distributor“) zakoupí zboží, které je na soutěžních webových stránkách www.dobrepodlahy.cz (dále jen „soutěžní web“) označeno jako soutěžní (dále jen „soutěž podlaha zdarma“). Podmínkou zapojení se do soutěže je získání unikátního soutěžního kódu, který zákazník obdrží od organizátora, kupuje-li soutěžní zboží od organizátora, nebo od distributora, kupuje-li soutěžní zboží od distributora (dále jen „soutěžní kód“). Organizátor nenese odpovědnost za případné neobdržení soutěžního kódu od distributora.

1.3. Soutěžní zboží může organizátor v průběhu trvání soutěže měnit prostřednictvím soutěžního webu. Pro zapojení se do soutěže je rozhodující, zda zákazník zakoupil zboží v době, kdy bylo označeno jako soutěžní na soutěžním webu – pouze v takovém případě obdrží soutěžní kód.

1.4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (zejména rodinní příslušníci). Ze soutěže jsou dále vyloučeny firmy a fyzické osoby distribuující zboží organizátora, jejich zaměstnanci, spolupracovníci či osoby jím blízké (zejména rodinní příslušníci).

1.5. Ze soutěže mohou být vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

1.6. Účastníci soutěže nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

2. Zapojení se do soutěže

2.1. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stane osoba, která splňuje základní podmínky účasti v soutěži uvedené výše v článku 1. těchto pravidel a která úplně a pravdivě vyplní soutěžní registrační formulář zveřejněný na soutěžním webu (dále jen „soutěžní formulář“) a kliknutím na příslušné tlačítko vyplněný formulář organizátorovi odešle. Za okamžik zapojení se do soutěže je považován okamžik, kdy je řádně vyplněný soutěžní formulář doručen organizátorovi.

2.2. Před odesláním soutěžního formuláře musí osoba zatržením k tomu určeného políčka vyjádřit svůj souhlas s těmito pravidly. Účast v soutěži je dobrovolná.

2.3. Každý soutěžní kód může být použit pouze pro jediné vyplnění soutěžního formuláře. Organizátor neodpovídá za to, že soutěžní kód nebude moci být použit z důvodu, že již na jeho základě byl odeslán soutěžní formulář, pokud nepoužitelnost soutěžního kódu nebyla způsobena pochybením na straně organizátora.

2.4. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní formuláře doručené organizátorovi mimo dobu trvání soutěže a soutěžní formuláře, které jsou v rozporu s těmito pravidly.

3. Vedlejší kreativní soutěž

3.1. Každý soutěžící se může účastnit také tzv. vedlejší kreativní soutěže (dále jen „kreativní soutěž“), a to tím, že způsobem zveřejněným organizátorem (např. e-mailem či prostřednictvím facebooku) mu zašle příběh týkající se soutěžního zboží, a to ve formě textu, fotografií, obrazových či zvukově-obrazových záznamů nebo kombinací všech těchto forem (dále jen „soutěžní příspěvek“). Soutěžící se může do kreativní soutěže zapojit v každém kalendářním čtvrtletí, a to s libovolným počtem soutěžních příspěvků.

4. Výhry a určení výherců

4.1. V hlavní soutěži (tj. nikoliv v kreativní soutěži) jsou určeny následující výhry:

a) 1. místo = 100 % doporučené maloobchodní ceny (včetně DPH) soutěžního zboží, s nímž se výherce zapojil do soutěže,

b) 2. místo = 75 % doporučené maloobchodní ceny (včetně DPH) soutěžního zboží, s nímž se výherce zapojil do soutěže,

c) 3. místo = 50 % doporučené maloobchodní ceny (včetně DPH) soutěžního zboží, s nímž se výherce zapojil do soutěže.

4.2. Doporučená maloobchodní cena je vždy uvedená na soutěžním webu; rozhodující je maloobchodní doporučená cena v době zakoupení soutěžního zboží. V případě akčního zboží, zboží v doprodeji je rozhodující cena tohoto zboží v době zakoupení.

4.3. Výherci budou slosováni po každém kalendářním čtvrtletí v době trvání soutěže.

4.4. Výherce všech výše uvedených výher vybere organizátor náhodným výběrem (slosováním) od 3. po 1. místo ze všech soutěžích, kteří se platně zapojili do soutěže v uplynulých třech po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletích, a to do 14 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

5. Výhry a určení výherců v kreativní soutěži

5.1. Výherce kreativní soutěže obdrží poukaz na nákup v obchodech Sklizeno v hodnotě 3.000,- Kč.

5.2. Výherce bude vybrán za každé kalendářní čtvrtletí po dobu trvání soutěže.

5.3. Výherce kreativní soutěže bude v každém kalendářním čtvrtletí pouze jeden, přičemž výherce vybere organizátor do 14 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí ze všech soutěžních příspěvků doručených organizátorovi v uplynulém kalendářním čtvrtletí.

5.4. Organizátor určí jako výherce odesílatele takového soutěžního příspěvku, který bude dle svého subjektivního názoru organizátor považovat za nejkvalitnější.

6. Oznámení výher a převzetí výher

6.1. Organizátor oznámí soutěžícímu, že se stal výhercem, prostřednictvím e-mailové adresy, kterou výherce zadal do soutěžního formuláře.

6.2. Pokud výherce nejpozději do 14 dnů od odeslání e-mailové informace organizátorem tomuto nepotvrdí, že výhru akceptuje, ztrácí právo na výhru. V takovém případě může organizátor provést náhradní slosování příslušného výherního místa (v případě hlavní soutěže) nebo náhradní výběr výherce (v případě kreativní soutěže), a to i opakovaně.

6.3. Předání a převzetí výher se uskuteční osobně v sídle organizátora, nedohodne-li se organizátor s výhercem v konkrétním případě jinak. Organizátor oznámí výherci datum a čas předání převzetí výhry, který bude nejpozději 60 dnů od určení výherce. Nedostaví-li se výherce k převzetí výhry v organizátorem stanoveném čase na příslušné místo, výherce ztrácí právo na výhru a organizátor může postupovat obdobně dle předchozího odstavce.

6.4. Výherce je povinen při převzetí výhry prokázat organizátorovi svou totožnost, jinak mu výhra nebude předána.

7. Souhlas s užitím projevů osobní povahy a zveřejněním údajů o výhercích

7.1. Každý účastník soutěže souhlasí s tím, že pro případ, že by se stal výhercem, organizátor zveřejnění účastníkovo jméno na webových stránkách organizátora, zejména http://www.podlahy-brased.cz/ a http://www.dobrepodlahy.cz, na sociálních sítích a na ostatních komunikačních marketingových kanálech využívaných organizátorem. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.

7.2. Každý soutěžící pro případ, že by se stal výhercem, dává organizátorovi souhlas s užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení. Soutěžící uděluje organizátorovi tento souhlas na dobu 5 let od pořízení snímku. Odvolá-li soutěžící tento souhlas, bere na vědomí, že může být povinen nahradit organizátorovi škodu z toho vzniklou dle obecných právních předpisů. Odvoláním souhlasu právo na výhru zaniká a byla-li soutěžícímu již výhra předána, je povinen ji vrátit do 7 dnů ode dne odvolání souhlasu.

8. Práva k soutěžním příspěvkům

8.1. Zasláním soutěžního příspěvku do soutěže soutěžící potvrzuje, že:

a) je autorem soutěžního příspěvku a příspěvek je původní,

b) zveřejněním soutěžního příspěvku organizátorem v rámci vlastní propagace nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),

c) veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití soutěžního příspěvku (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly nejpozději ke dni zaslání organizátorovi vypořádány,

d) osoby případně zobrazené v soutěžním příspěvku souhlasí s užitím organizátorem v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

8.2. Zasláním soutěžního příspěvku do soutěže soutěžící uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k jeho užití všemi způsoby užití, a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití soutěžního příspěvku je organizátor oprávněn užít příspěvek v celku nebo pouze částečně, nejen v původní podobě, ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou příspěvku, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo (soutěžní příspěvek) upravovat a jinak měnit.

9. Trvání soutěže

9.1. Tato soutěž trvá od 1. 5. 2018 do doby, než bude organizátorem ukončena. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek dle těchto pravidel a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.

10.2. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a účastníky se řídí právním řádem České republiky. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění; taková změna se však nevztahuje na soutěžící, kteří odeslali soutěžní formulář před změnou pravidel. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné soudně vymáhat.

10.3. Organizátor neodpovídá za jakékoli škody vzniklé účastníkům nebo třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži. Všechny souhlasy udělované účastníkem dle těchto pravidel jsou udělovány bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv náhradu.

10.4. Organizátor neodpovídá za nedoručení soutěžních formulářů či e-mailových zpráv. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, ať už jsou způsobeny jakýmkoliv faktorem; nenese také odpovědnost za technické potíže, poruchy či závady, které mohou v průběhu soutěže nastat, ani za to, že v důsledku takových okolností se účastník nemohl soutěže zúčastnit.

10.5. Tato pravidla soutěže v platném znění jsou účastníkům vždy k dispozici u organizátora soutěže na webu soutěže. Zdanění výher je výlučnou odpovědností výherců. Příjemce výhry z reklamní soutěže je povinen dle § 10 odst. (1) písm. ch) zákona o daních z příjmů výhru řádně přiznat a zdanit ve svém daňovém přiznání. (Pokud výše jednotlivé výhry nepřesáhne 10 000 Kč, je příjem od daně osvobozen).

10.6. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, jelikož účastník nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad.