Pravidla

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Soutěž o 100 000 Kč“
A SOUHLAS S UŽITÍM PROJEVŮ OSOBNÍ POVAHY

1. Základní podmínky účasti v soutěži

1.1. Organizátorem a provozovatelem soutěže „Soutěž o 100 000 Kč.“ (dále jen „soutěž“) je společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, spol. s r.o., se sídlem Škrobárenská 10, 617 00 Brno, IČO: 25327062, DIČ: CZ25327062, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v Brně, spisová značka C 25402 (dále jen „organizátor“).

1.2. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které si od organizátora nebo od partnera organizátora – osoby distribuující zboží organizátora (zpravidla tzv. „podlahář“, dále jen „distributor“) zakoupí zboží, které je na soutěžních webových stránkách www.dobrepodlahy.cz (dále jen „soutěžní web“) označeno jako soutěžní (dále jen „soutěž podlaha zdarma“). Podmínkou zapojení se do soutěže je získání unikátního soutěžního kódu, který zákazník obdrží od organizátora, kupuje-li soutěžní zboží od organizátora, nebo od distributora, kupuje-li soutěžní zboží od distributora (dále jen „soutěžní kód“). Organizátor nenese odpovědnost za případné neobdržení soutěžního kódu od distributora.

1.3. Soutěžní zboží může organizátor v průběhu trvání soutěže měnit prostřednictvím soutěžního webu. Pro zapojení se do soutěže je rozhodující, zda zákazník zakoupil zboží v době, kdy bylo označeno jako soutěžní na soutěžním webu – pouze v takovém případě obdrží soutěžní kód.

1.4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (zejména rodinní příslušníci). Ze soutěže jsou dále vyloučeny firmy a fyzické osoby distribuující zboží organizátora, jejich zaměstnanci, spolupracovníci či osoby jím blízké (zejména rodinní příslušníci).

1.5. Ze soutěže mohou být vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší, včetně nezaplacení faktur v době splatnosti.

1.6. Účastníci soutěže nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

2. Zapojení se do soutěže

2.1. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stane osoba, která splňuje základní podmínky účasti v soutěži uvedené výše v článku 1. těchto pravidel, a která úplně a pravdivě vyplní soutěžní registrační formulář zveřejněný na soutěžním webu (dále jen „soutěžní formulář“) a kliknutím na příslušné tlačítko vyplněný formulář organizátorovi odešle. Za okamžik zapojení se do soutěže je považován okamžik, kdy je řádně vyplněný soutěžní formulář doručen organizátorovi.

2.2. Před odesláním soutěžního formuláře musí osoba zatržením k tomu určeného políčka vyjádřit svůj souhlas s těmito pravidly. Účast v soutěži je dobrovolná.

2.3. Každý soutěžní kód může být použit pouze pro jediné vyplnění soutěžního formuláře. Organizátor neodpovídá za to, že soutěžní kód nebude moci být použit z důvodu, že již na jeho základě byl odeslán soutěžní formulář, pokud nepoužitelnost soutěžního kódu nebyla způsobena pochybením na straně organizátora.

2.4. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní formuláře doručené organizátorovi mimo dobu trvání soutěže a soutěžní formuláře, které jsou v rozporu s těmito pravidly.

2.5 Vašeho jednání v rozporu s výše uvedenými podmínkami či jednání nečestného nebo nás poškozujícího nebo včasného nezaplacení faktur (po splatnosti). Již vyplacených odměn se zrušení registrace netýká.

3. Výhra a určení výherce

3.1. V  soutěži je určena následující výhra: 100 000 Kč (= netto hodnota). Celková brutto hodnota je 117 647 Kč, srážkovou daň ve výši 15 %, tj. 17 647 Kč odvádí pořadatel, viz bod 7.5. těchto pravidel.

3.2. Výherci budou losováni 3x během kalendářního roku v době trvání soutěže.

3.3. Výherce výše uvedené výhry vybere organizátor náhodným výběrem (losováním) ze všech soutěžících, kteří se platně zapojili do soutěže v uplynulých třech po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletích, a to do 14 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

4. Oznámení výher a převzetí výher

4.1. Organizátor oznámí soutěžícímu, že se stal výhercem, prostřednictvím e-mailové adresy, kterou výherce zadal do soutěžního formuláře.

4.2. Pokud výherce nejpozději do 14 dnů od odeslání e-mailové informace organizátorem tomuto nepotvrdí, že výhru akceptuje, ztrácí právo na výhru. V takovém případě může organizátor provést náhradní slosování příslušného výherního místa, a to i opakovaně.

4.3. Předání a převzetí výher se uskuteční osobně v sídle organizátora, nedohodne-li se organizátor s výhercem v konkrétním případě jinak. Organizátor oznámí výherci datum a čas předání převzetí výhry, který bude nejpozději 60 dnů od určení výherce. Nedostaví-li se výherce k převzetí výhry v organizátorem stanoveném čase na příslušné místo, výherce ztrácí právo na výhru a organizátor může postupovat obdobně dle předchozího odstavce.

4.4. Výherce je povinen při převzetí výhry prokázat organizátorovi svou totožnost, jinak mu výhra nebude předána.

5. Souhlas s užitím projevů osobní povahy a zveřejněním údajů o výhercích

5.1. Každý účastník soutěže souhlasí s tím, že pro případ, že by se stal výhercem, organizátor zveřejnění účastníkovo jméno na webových stránkách organizátora, zejména http://www.podlahy-brased.cz/ a http://www.dobrepodlahy.cz, na sociálních sítích a na ostatních komunikačních marketingových kanálech využívaných organizátorem. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.

5.2. Každý soutěžící pro případ, že by se stal výhercem, dává organizátorovi souhlas s užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení. Soutěžící uděluje organizátorovi tento souhlas na dobu 5 let od pořízení snímku. Odvolá-li soutěžící tento souhlas, bere na vědomí, že může být povinen nahradit organizátorovi škodu z toho vzniklou dle obecných právních předpisů. Odvoláním souhlasu právo na výhru zaniká a byla-li soutěžícímu již výhra předána, je povinen ji vrátit do 7 dnů ode dne odvolání souhlasu.

6. Trvání soutěže

6.1. Tato soutěž probíhá od 1. 5. 2018 do doby, než bude organizátorem ukončena. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek dle těchto pravidel a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.

7.2. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a účastníky se řídí právním řádem České republiky. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění; taková změna se však nevztahuje na soutěžící, kteří odeslali soutěžní formulář před změnou pravidel. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné soudně vymáhat.

7.3. Organizátor neodpovídá za jakékoli škody vzniklé účastníkům nebo třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži. Všechny souhlasy udělované účastníkem dle těchto pravidel jsou udělovány bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv náhradu.

7.4. Organizátor neodpovídá za nedoručení soutěžních formulářů či e-mailových zpráv. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, ať už jsou způsobeny jakýmkoliv faktorem; nenese také odpovědnost za technické potíže, poruchy či závady, které mohou v průběhu soutěže nastat, ani za to, že v důsledku takových okolností se účastník nemohl soutěže zúčastnit.

7.5. Tato pravidla soutěže v platném znění jsou účastníkům vždy k dispozici u organizátora soutěže na webu soutěže. Obdržená výhra je již netto hodnotou, brutto hodnota výhry činí 117 647 Kč, srážkovou daň ve výši 15 %, tj. 17 647 Kč odvádí pořadatel soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o daních z příjmů v platném znění (§ 10 odst. (1) písm. ch),  § 10 odst. (8) a § 36, odst. (2), písm. i).

7.6. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, jelikož účastník nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad.